Általános Szerződéses Feltételek

2016. szeptember 6.

1. Érvényességi terület, tárgy

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályoz minden szerződéses kapcsolatot, ami a Certop Informatikai Kft. és Megbízója (együtt Felek) között létrejön. A Felek a hatálya alá vonhatják a közöttük már érvényben lévő szerződéses kapcsolatokat is.
Az ÁSZF hatálya alá tartozik különösen az Ajánlatkérő adatlap, a Kiegészítő adatlapok, a Változás-bejelentő, a levelezések, illetve az Árajánlat is azzal, hogy e speciális dokumentum mindkét fél általi elfogadása az ÁSZF-et hatályosítja és fölül is írhatja. E kapcsolatok tárgya az Árajánlatban megjelölt Szolgáltatás.

A szerződés aláírásával a Megbízó tudomásul veszi, hogy a Certop Informatikai Kft. az értékeléssel alvállalkozót is megbízhat. Amennyiben alvállalkozó bevonása szükséges az értékelésbe, a Certop Informatikai Kft. tájékoztatja a Megbízót és kikéri az egyetértését.

A Szolgáltatás a következőket foglalja magában: informatikai termékek megfelelőségének értékelése.

2. A Szolgáltatás általában

2.1. Adatszolgáltatás: Certop Informatikai Kft. kérésére Megbízó a Certop Informatikai Kft. rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatás teljesítésénél szükséges és valósághű összes információt. Megbízó felelősséget vállal az információ helytállóságáért, hiánytalanságáért.
Ennek keretében Megbízó 5 napon belüli értékelés céljából átadja Certop Informatikai Kft.-nek a vonatkozó dokumentációt papír alapon, vagy elektronikus formában legalább 5 nappal az audit előtt, de legkésőbb az audit nyitóértekezletén, illetve a értékelő tervben meghatározottak szerint.

2.2. Adatváltozás, termék változás: Megbízó haladéktalanul tájékoztatja Certop Informatikai Kft.-t, ha a rendelkezésre bocsátott információhoz képest (joghatályos) változás következett be a szervezetében vagy a termékben. (Változás-bejelentő adatlap: it.certop.com, egyedi levél).

2.3. Határidő-egyeztetés: Megbízó a Certop Informatikai Kft. munkatársainak megkeresésére közli a szolgáltatás teljesítésére alkalmas időpontokat, amit egyeztetés után Certop Informatikai Kft. visszaigazol. A visszaigazolt időpont megváltoztatására a felek közös megegyezésével és legkésőbb 1 héttel az audit tervezett időpontjáig van lehetőség azzal, hogy a értékelési napok között 15 munkanapnál hosszabb idő nem telhet el.

2.4. Személyi egyeztetés: Megbízónak lehetősége van a Certop Informatikai Kft. által kijelölt auditorok és szakértők személyét írásban kifogásolni, legkésőbb a teljesítés előtt 8 nappal.

2.5. Jelenlét: A Megbízó képviselője, vagy igazoltan felhatalmazott munkavállalója, illetve a Certop Informatikai Kft. részéről a szolgáltatást ellátó, képviseleti joggal nem rendelkező személyek (auditor és/vagy szakértő) minden helyszíni audit-eseményen részt vesznek.

2.6. Tájékoztatás: Certop Informatikai Kft. a folyamat bármilyen eseménye előtt vagy alatt kérésre tájékoztatást nyújt a tanúsítási eljárásról.

2.7. Audit lefolytatása: az audit az értékelt dokumentumokból szerzett előzetes információk alapján általában helyszínen, megtekintéses, tételes értékeléssel zajlik a nyitó és záró értekezlet között.

2.8. Az informatikai termékek értékelése:

 • a funkcionális követelmények értékelése,
 • a rendszer teljes körű működőképességi értékelése,
 • záró értékelése pedig előzetesen készült minták, példák alapján történik.

2.9. Dokumentáció értékelés során kiemelt figyelmet kap a felhasználói adatvédelem, az azonosítás és hitelesítés, a biztonság menedzsment, a funkció biztonság, tartalom és erősség követelményeinek bemutatása, továbbá a naplózás, az információáramlás, a jogosultság-kezelés, a konfigurációs kezelés, a kommunikáció, az elektronikus aláírás, a folyamatok funkcionális kérdései, illetve a megbízó által alkalmazott tesztek értékelése.

2.10. Audit lezárása: Az audit a dokumentáció értékelése és az audit során feltárt eltérések határidőben történő hiánytalan megszüntetése és ennek ellenőrzése után zárul a vezető auditor igazolása alapján. Amennyiben a hibák megszüntetése hiányos vagy határidőn kívül esik, a Megbízó megfelelőség-értékelése elégtelen lesz, Certop Informatikai Kft. pedig élhet a szerződés bontásának lehetőségével, igényt tartva eddigi teljesítése ellentételezésére.
Az audit sikeres lezárásához szükséges még a záró igazolás mindkét fél általi aláírása, valamint az, hogy Megbízó Certop Informatikai Kft. részére átadja a termék teljes mélységű dokumentációját 2 példányban papír alapon, minden oldalon megfelelőképpen aláírva (melyből 1 példány a Megbízóhoz visszakerül), vagy 2 példányban CD lemezen, mindkét érintett fél aláírásával, a CD-re vonatkozó információkat jegyzőkönyvben rögzítve.
A Megbízó írásos hozzájárulása esetén a végső értékelt IT termék verziót CD-lemezen, zárt borítékban mindkét érintett fél által hitelesítve a Certop Informatikai Kft. elzártan tárolja.

2.11. A Tanúsítvány kiállításának feltétele az audit sikeres, fentiekben leírt (2.10) lezárása, sikeres tanúsítási döntés és a pénzügyi kötelezettség teljesítése.

2.12. Eltérések, hiányosságok: az IT termékek értékelése során feltárt és a követelményektől, normatíváktól való eltérést jelenti.

2.13. Eltérések kezelése: A rögzített eltérések javításáról és legfeljebb 15 napon belüli határidejéről Megbízó írásban az Eltérés lapon nyilatkozik. A helyesbítés eredményeit bemutatja és/vagy megküldi Certop Informatikai Kft.-nek további 15 napon belüli értékelésre.

2.14. Ellenőrzési jogkör gyakorlása: Certop Informatikai Kft. köteles az általa tanúsított IT termékek és azok tárolt dokumentumait ellenőrzés céljából a felügyeleti szerv felhívására bemutatni, ami a Certop Informatikai Kft. archívumából történő fizikai kikerülést is jelentheti, továbbá helyszíni szemlére is sor kerülhet az illetékes hatóságok részéről. Az ilyen ellenőrzésekről Certop Informatikai Kft. köteles írásban tájékoztatni Megbízót.

2.15. Független akkreditált labor bevonása: ha Certop Informatikai Kft. nem rendelkezik az értékeléshez szükséges laboratóriumi háttérrel, független laboratóriumhoz fordulhat.

3. A Szolgáltatás teljesítése

3.1. Regisztráció: Az első tanúsítás során kötelező szakaszban Megbízó adatot szolgáltat tanúsítandó IT termékére vonatkozóan. A szolgáltatott adatokat Certop Informatikai Kft. nyilvántartja.

3.2. Előzetes konzultáció: Certop Informatikai Kft. a teljesítés bármely szakaszáról ad részletesebb tájékoztatást. A konzultáció személyes és a Certop Informatikai Kft. irodájában zajlik.

3.3. Dokumentációértékelés: különálló szolgáltatásként, bármely szakaszban megrendelhető. Lásd 2.8. szakaszt.

3.4. Előaudit, helyzetfelmérés: e szakasz célja az IT termékekre vonatkozó kötelező érvényű normatíváknak való megfelelés előzetes értékelése, a hiányosságok feltárása.

3.5. Minősítő audit: E kötelező szakasz egyeztetett időpontja előtt 2 héttel, de legalább a nyitó értekezletet megelőző napon Certop Informatikai Kft. értékelési tervet küld Megbízónak. A nyitóértekezlet után történik az IT termék előre rögzített követelmények szerinti értékelése (2.8. pont szerint), aminek eredményéről Értékelési jelentés készül, megalapozva a tanúsítási döntést.

3.6. Felügyeleti audit: az évente sorra kerülő, legalább 3 hónappal előre egyeztetett kötelező felügyeleti auditnak a minősítő/megújító audit utolsó napjától számított 12 és 24 hónapos időintervallumba kell esnie. Certop Informatikai Kft. a követelmények teljesülését és az IT terméken végrehajtott fejlesztéseket, változtatásokat értékeli. A termékben bekövetkező változásokat haladéktalanul jelenteni kell a Certop informatikai Kft.-nek. A felügyeleti audit eredménye alapján Certop Informatikai Kft. dönt a tanúsított státusz fenntarthatóságáról.

3.7. Rendkívüli auditra megbízói kezdeményezés alapján kerül sor, ha az IT termékben, dokumentációkban a Tanúsítvány érvényességét befolyásoló változások következnek be, amiknek bejelentése megbízói kötelesség. Rendkívüli auditra kerül sor ha változnak azok a szabványok, követelmények, amelyekre a tanúsítvány kiállításra került. A rendkívüli auditra sor kerülhet még felhasználói, illetve szakhatósági bejelentés, vagy a Tanúsítási igazgató döntése alapján. Ha Megbízó a változásokat nem jelenti be és/vagy a rendkívüli auditnak nem veti alá magát, a Tanúsítványt vissza kell vonni.

A Megbízó a Certop Informatikai Kft. auditora, szakértője részére biztosítja a rendkívüli audit alatt a zavartalan értékelés feltételeit. A kijelölt auditorok, szakértők személye ellen ebben a szakaszban kifogás nem emelhető. Az auditra a szokásos eljárási rendben kerül sor.

3.9. Ellenőrzés: a kiadott tanúsítványnak való megfelelőséget Certop Informatikai Kft. saját kezdeményezésére, vagy harmadik személy bejelentése alapján ellenőrizheti abban az időpontban, amit a Megbízó a Certop Informatikai Kft. által felajánlott háromból választ. Ilyenkor a kijelölt auditorok, szakértők személye ellen kifogás nem emelhető.

3.10. Megújító audit: A Tanúsítvány megújítására, meghosszabbítására szolgál. Folyamatos tanúsítotti státuszt biztosít, ha a legalább 3 hónappal előre egyeztetett megújító audit sikeres lezárására a Tanúsítvány érvényességének lejárta előtt sor kerül.

4. A Megbízó kötelezettségei

4.1. Megbízó biztosítja, hogy Certop Informatikai Kft. auditorai és szakértői a mindenkori munka- és egészségvédelmi előírásoknak megfelelhessenek. Megbízó biztosítja az audit helyén az audit adminisztrálására alkalmas – fűtött, szociális helyiséggel ellátott, biztonságos – helyiséget.

4.2. A Megbízó a 2-3. szakaszokban részletezetteken túl megtesz mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatás teljesítését megbízói részről semmi ne hátráltassa, ne nehezítse, az esetleg felmerülő akadályokat elhárítsa. Megbízó a Szolgáltatást teljesítő dolgozókat a tőle telhető legjobban segíti. Lehetővé teszi megfigyelők részvételét (witness-audit, megfigyelés, ellenőrzés, auditor jelöltek fogadása).

4.3. Megbízó teljesíti a fizetési kötelezettségét a 6. pontban meghatározottak szerint és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség felhívás ellenére való elmulasztása, vagy hiányos teljesítése a szerződés végrehajtásának felfüggesztését, majd a Tanúsítvány visszavonását is maga után vonhatja.

4.4. Megbízó vállalja, hogy a tanúsított, igazolt IT Termék tanúsítás lezárásakor fennálló és a lezáráskor rögzített állapotát fenntartja, tudomásul veszi, hogy a bejelentés nélküli, vagy Certop Informatikai Kft. által jóvá nem hagyott változtatások alkalmazása esetén a változás időpontjára, ennek ismeretének hiányában a legutolsó tanúsított állapotig visszamenőlegesen Certop Informatikai Kft. a 7.7. és 7.8. pontok következményeit alkalmazhatja.

4.5. A Megbízó vállalja, hogy a tanúsított termékét ért minden panaszról feljegyzést vezet és arról a Certop Informatikai Kft. auditorait felügyeleti, rendkívüli vagy megújító audit alkalmával tájékoztatja.

4.6. A Megbízó vállalja, hogy a terméket ért panaszokkal és bármilyen, a termékekben talált hiányosságokkal kapcsolatban intézkedik, ha az befolyásolja a tanúsítási követelményeknek való megfelelést.

4.7. A Megbízó kijelenti, hogy a tanúsítás összeegyeztethető a tanúsítás alkalmazási területéve.

5. CERTOP Informatikai Kft. kötelezettségei

5.1. Certop Informatikai Kft. vállalja, hogy a tanúsítást legjobb tudása szerint, pártatlanul és objektív módon végzi. Auditorai, szakértői teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

5.2. Certop Informatikai Kft. vállalja, hogy a szerződéses viszony alatt a Szolgáltatásról tájékoztatást nyújt. Vállalja továbbá, hogy a megbízói megkereséstől számított lehető legrövidebb időn belül árajánlatot ad, illetve árajánlatát érvényben tartja az ajánlatban megadott időpontig.

5.3. A Megbízóval kapcsolatos változásokról (2.2. pont) való tudomásszerzést követően Certop Informatikai Kft. a lehetőségekhez képest a változásokhoz igazítja a tanúsítás folyamatát, elfogadva ezzel a Megbízó által kezdeményezett egyedi szerződés módosítását, kivéve, ha a változtatás lényeginek bizonyul, ekkor kezdeményezi a szerződés újratárgyalását.

5.4. Certop Informatikai Kft. biztosítja, hogy a tanúsítás helyszíni szakasza alatt a teljesítést végző személyek betartják a Megbízó által előzetesen közölt munka-, tűz-, és egészségvédelmi szabályokat.

5.5. A vonatkozó valamennyi követelménynek megfelelően Certop Informatikai Kft. az auditfolyamatot dokumentálja, a dokumentumokat saját archívumában megőrzi az akkreditált szervezetekre vonatkozó mindenkor érvényes követelményeknek és a bizalmas adatkezelésnek megfelelően.

5.6. Jogszabály, szabvány, vagy a Megbízótól kapott ellenkező értelmű írásos és előzetes rendelkezés hiányában Certop Informatikai Kft. a Megbízóról vagy partnereiről harmadik személy részére információt nem ad ki. Certop Informatikai Kft. a szerződés ideje alatt tudomására jutott üzleti titkot bizalmasan kezeli és csakis a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. Certop Informatikai Kft. e kötelezettsége a szerződés hatályvesztése után 5 évig fennáll. Ha a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben a Megbízott a Megbízó által kezelt személyes adatot ismer meg, akkor azt titokban kell tartania és senkinek semmiféle okból, vagy céllal nem adhatja tovább semmiféle módon, sem eredeti, sem módosított vagy átalakított, feldolgozott formában.

Certop Informatikai Kft. a Megbízó elnevezését és címét referencialistáján szerepeltetheti, a tanúsítottak vagy felfüggesztettek listáján feltüntetheti és a megbízói tanúsítás közérdekű információit honlapján közzéteheti. Certop Informatikai Kft. minden tanúsított IT termék okiratát eljuttattathatja az illetékes hatóság részére.

6. Fizetési feltételek

6.1. Megbízó az árajánlatban megadott árak és szerződéses teljesítések alapján számla ellenében a számla kiállításától számított 8 napon belül fizet.

6.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 3.2.-3.9 szakaszokban részletezett teljesítések után Certop Informatikai Kft. részszámla kiállítására jogosult. A részszámla kiegyenlítésének elmaradása esetére a 4.3. pont alkalmazandó.

6.3. Megrendelt és visszaigazolt auditesemény elmaradása Certop Informatikai Kft. érdekkörén kívüli ok miatt a felmerült költségek/rendelkezésre állási díj (ellenkező megállapodás hiányában a megrendelt szolgáltatás értékének 50%-a) követelésére jogosítja Certop Informatikai Kft.-t.

6.4. Certop Informatikai Kft. a Megbízóval szemben fennálló követeléseit harmadik személyre engedményezheti. Ezt Megbízó kifejezetten elfogadja, illetve tudomásul veszi, hogy a megbízói teljesítés személyes jellege miatt Megbízó a kötelezettségeit és jogait harmadik személynek nem engedheti át.

7. A Tanúsítvány

7.1. Certop Informatikai Kft. az értékelés eredményéről Tanúsítványt állít ki, ha a felvett objektív bizonyítékok alapján, független és befolyásmentes módon arra a meggyőződésre jutott, hogy a Megbízó a tanúsítás során az adott követelményeknek, normatíváknak mindenben megfelelt és egyéb feltételeket is teljesített (pl. 4.3.).

A tanúsítvány kiadásáról való döntés Certop Informatikai Kft. diszkrecionális joga, amivel csakis akkor élhet, ha kellőképpen meggyőződött a szakmai feltételek teljesüléséről. Ezért a tanúsítvány kiadását peres eljárásban, vagy egyéb módon követelni nem lehet.

7.2. A Tanúsítvány kiállítására az értékelés lezárását követő 30 munkanapon belül kerül sor.

Certop Informatikai Kft. a Tanúsítvány átadásával egyidejűleg eljuttatja Megbízónak az általa ellenjegyzett dokumentáció egy példányát és az értékelési jelentést is.

7.3. Certop Informatikai Kft. fenntartja magának az audit eredményét összefoglaló értékelési jelentés, a Tanúsítvány és a tanúsítási jel tulajdonjogát az átadásuk után is. Certop Informatikai Kft. fenntartja magának a szerzői jogait minden olyan dokumentumra nézve, amin logója szerepel, ezért azok használata, hasznosítása, részbeni vagy teljes másolása, sokszorosítása stb. csakis a Certop Informatikai Kft., mint jogosult előzetes engedélyével jogszerű.

7.4. A tanúsítvány érvényességi ideje 36 hónap, feltéve, hogy a szerződés hatályos és a tanúsítvány kiállításától számított 1, illetve 2 éven belül elvégzett felügyeleti audit eredménye pozitív és nem történt sem felfüggesztés, sem visszavonás.

7.5. Pénzügyi ellentételezés után kerülhet sor a Tanúsítvány cseréjére értékelést nem igénylő joghatályos változás (pl. elnevezés, székhely) esetén, vagy indokolt esetben a Certop Informatikai Kft. kezdeményezésére, illetve 2.2. pont alapján.

7.6. A Tanúsítványt csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. Használható tehát annak igazolására, hogy a tanúsított termék a vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak megfelel. Ennek érdekében a Tanúsítvány bemutatható, (csakis hiánytalan formában és tartalommal) másolható, illetve 8. pont szerint a tanúsítási jel feltüntethető egyértelmű azonosítással a tanúsított termékre vonatkozóan (pl.: név mellett).

7.7. Tanúsítvány felfüggesztése: a kiadott Tanúsítványt azonnali hatállyal fel kell függeszteni, ha:

 • Megbízó nem kezdeményezi és/vagy nem teszi lehetővé az auditok előírás szerinti gyakorisággal történő időbeni lebonyolítását, vagy az elrendelt értékelés végrehajtását.
 • Megbízó önként kéri az okirat felfüggesztését.
 • A szervezet nem tartja be a szerződésben vállalt feltételeket (pl. nem hajtja végre a helyesbítéseket, fizetési késedelem felszólítás ellenére).
 • A rendelkezésre bocsátott adatokban 2.2. pont szerinti változás következett be és azt Megbízó nem jelenti.
 • A kivizsgált panasz megalapozott.
 • Megbízó a Tanúsítványt és/vagy a tanúsítási jelet nem rendeltetésének megfelelően használja.
 • Az ellenőrzésre felajánlott három időpontból egyet sem választ.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a felfüggesztés alatt a tanúsítása érvénytelen, ezért az ez időtartam alatti Tanúsítvány-, vagy tanúsítási jel használat jogszerűtlen, és jogkövetkezményeket vonhat maga után. A felfüggesztés időtartama maximálisan negyed év (3 hónap) lehet. A felfüggesztésről Certop Informatikai Kft. tájékoztatja Megbízót, illetve nevét szerepeltetheti honlapján felfüggesztett státuszban.

7.8. A Tanúsítvány visszavonása: a kiadott Tanúsítványt fizikailag is vissza kell vonni a Megbízótól akkor, ha:

 • A felfüggesztés bármely feltétele a felfüggesztési határozatban megjelölt időtartamon túl fennáll.
 • Megbízó a Tanúsítvány és/vagy a tanúsítási jel használatával visszaélt.
 • Az ellenőrzéskor megállapított tények azt bizonyítják, hogy a tanúsított, igazolt IT termék lezárásakor fennálló feltételek és állapot már nem adottak.
 • A szerződés időtartama alatt kötelezően végrehajtandó és elrendelt értékelés során az auditorok a Tanúsítvány fenntartását nem javasolják.
 • Megbízó a fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti.
 • A jelen szerződés, vagy az eseti szerződés megszűnik.
 • Megbízó általában véve nem tartja be a jelen ÁSZF-et és a konkrét szerződést.

A Tanúsítvány visszavonásáról értesített Megbízó köteles a Tanúsítvány(okat) postafordultával Certop Informatikai Kft.-nek visszajuttatni érvénytelenítés céljából. Ennek elmaradása esetén a Tanúsítvánnyal való megbízói visszaélés vélelmezett.

7.9. Tanúsítvány megújítása: a Tanúsítvány érvényességének lejáratát megelőzően Megbízó kérheti az okirat megújítását megújító audit keretében úgy, hogy az audit lezárására az okirat érvényességi ideje alatt sor kerüljön, különben a tanúsítványon a folyamatosság feltüntetése nem lehetséges a korábbi státuszra való utalással.

7.10. A Tanúsítvánnyal való visszaélésnek minősül, ha Megbízó a Tanúsítványt nem a rendeltetésének megfelelően, illetve az ÁSzF feltételeivel ellentétesen használja. Visszaélésnek minősül ekként:

 • a Tanúsítvány által nem a tanúsított termékre való utalás, vagy egyéb félrevezető utalás, vagy nem világos, félreérthető tájékoztatás,
 • a Tanúsítvány részleges másolása, részleges felhasználása,
 • a Tanúsítvány tartalmának megváltoztatása,
 • felfüggesztett, vagy érvényét vesztett Tanúsítvány használata (a tanúsítási jel előírásokkal ellentétes használata).
8. A CERTOP Informatikai Kft. tanúsítási jelének használata

8.1. Certop Informatikai Kft. a tanúsítási jel (védjegy, embléma, név) tulajdonosa, jogosultságait bejegyzés és szerzői jog védi. Certop Informatikai Kft. a tanúsítási jel használatát a Tanúsítvány kiállításával a Tanúsítvány jogosultja részére engedélyezi, a következő feltételekkel:

 • A tanúsítási jel – külön megállapodás hiányában – csak a Certop Informatikai Kft. által megadott formában (alakkal, nagysággal, színnel) használható.
 • A tanúsított, igazolt követelményeknek, normatíváknak, szabványoknak megfelelő tanúsítási jelet szabad csak használni. Használata közben visszavezethető kell, hogy legyen a tanúsító szervezetre, használata csak a tanúsított rendszer IT termék megfelelőségére utalhat, használatával tilos azt a látszatot kelteni, hogy valamely más IT termék, szervezet vagy szolgáltatás lenne közvetlenül tanúsított. Nem szabad a jelet laboratóriumi vizsgálatról, kalibrálásról, vagy ellenőrzésről szóló jelentésben használni.
 • A tanúsítási jel jogszerű használatáért Megbízó felel. Ezért nem tehet semmilyen félrevezető nyilatkozatot a rendszer, IT termék tanúsítottságával kapcsolatban.
 • A tanúsítási jel használata csakis a Tanúsítvány érvényességének időtartama alatt megengedett, a Tanúsítvány érvényességének felfüggesztése, lejárta, visszavonása, az ÁSZF és a konkrét szerződés megszűnte stb. a használati jog megszűntét is jelenti.
 • A tanúsítási jel Megbízó általi jogszerűtlen használata következményeket vonhat maga után: Certop Informatikai Kft. felszólíthatja a helytelen használat megszüntetésére, helyesbítések megtételére.
 • Nem megfelelő helyesbítések esetén, vagy ha a felfüggesztést, visszavonást követően is fennáll a jogszerűtlen használat, Certop Informatikai Kft. kártérítést követelhet, nyilvánosságra hozhatja a helytelen használatot, bírósághoz fordulhat: általában véve alkalmazhat minden törvényes módszert jogai, érdekei védelmére.
9. Felelősség korlátozása

Certop Informatikai Kft. felelősséget az eljárásrend szerinti teljesítésért vállal és a felelősségét a vállalási díj ÁFA nélkül számított mértékére korlátozza minden közvetett vagy közvetlen kárért.

10. Vis major

Ha Certop Informatikai Kft. szerződéses kötelezettségeinek teljesítése elmarad rajta kívülálló ok (elháríthatatlan természeti jelenségek, háború, felkelés, lázadás, terrorista cselekmény, sztrájk stb.), illetve jogosultság hiánya (elvesztése, megszerzésének sikertelensége stb.) miatt, Certop Informatikai Kft. nem vonható felelősségre az elmaradt teljesítés következményeiért, illetve Megbízó köteles a részteljesítést arányosan, vagy a díjszabásban meghatározottak szerint ellentételezni.

11. Kommunikáció

A szerződés előkészítése, a szolgáltatás megszervezése és teljesítése során tett bármely jognyilatkozat akkor hatályos, ha azt olyan személy teszi, vagy olyan személy erősíti meg, aki az adott Fél nevében kötelezettségvállalásra jogosult. Akkor is hatályos, ha a kötelezettségvállalásra jogosult személy a jogát a másik fél számára is bizonyítottan másra ruházza (felhatalmazás). A továbbruházás nem lehetséges. Az egyedi szerződésben fel kell tüntetni azt a címet (postázási cím), amelyre való kézbesítést érvényesnek kell tekintetni. A Felek ellenkező rendelkezése hiányában az értesítésekre 8 napon belül kell válaszolni.

12. Módosítás

A jelen ÁSZF módosítására Certop Informatikai Kft. egyoldalúan jogosult, de a már megkötött szerződések tekintetében a módosítás csak akkor hatályosul, ha Megbízó a módosításról szóló közzététel, postai küldemény vagy elektronikus értesítés dátumától számított 30 napon belül ellenvetést nem tesz. Ellenvetés esetén a szerződéskötés idejében hatályos, vagy az ellenvetésig hatályosult változat alkalmazandó.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására szabvány-, előírás- vagy jogszabályváltozás esetén Certop Informatikai Kft. a megkötött szerződésre tekintet nélkül jogosult, ha a módosítás a változásokat követi. Certop Informatikai Kft. e jogát Megbízó tudomásul veszi.

13. Érvénytelenség

Az ÁSZF valamely kikötésének érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességére nincs hatással.

14. Jogorvoslati lehetőségek

A tanúsítási eljárás során felmerült megbízói panasztétel esetén Certop Informatikai Kft. a panasz-eljárásról díjmentesen tájékoztatást ad. A panaszokat a Certop Informatikai Kft. tanúsítási igazgatója az írásos bejelentés megérkezésétől számított 60 napon belül kivizsgálja.

15. A szerződés megszűnése, megszüntetése
 • Az ÁSZF, az egyedi szerződés és a Tanúsítvány hatálya egymáshoz igazodik, bármelyik hatályvesztése maga után vonja a másik hatályvesztését.
 • A Felek a szerződést megszüntethetik, ha a bejelentett változások lényegiek, de szerződés-módosítási kezdeményezés eredménytelen maradt. A megszüntetésig teljesített Szolgáltatást ellentételezni kell.
 • Megbízó a szerződést megszüntetheti rendes felmondással, de az addigi teljesítést ellentételezni kell.
 • Certop Informatikai Kft. jogosultságainak, kijelölésének felfüggesztésekor, visszavonásakor megszüntetheti a szerződést rendes felmondással, a felmondási idő 8 nap.
 • Certop Informatikai Kft. bármikor megszüntetheti a szerződést rendes felmondással, a felmondási idő 8 nap.
 • Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést akkor, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, a teljesítésre képtelenné válik (végelszámolási, felszámolási eljárás alá vonják stb.).

A szerződés hatályvesztésével a Tanúsítvány is hatályát veszti.

16. A bizalmas adatkezelés

A Certop Informatikai Kft. tanúsítási tevékenységével kapcsolatosan keletkezett, feldolgozott, tárolt információkat bizalmasan kezeli. A Certop Informatikai Kft. előre tájékoztatja a Megbízót a Megbízóval kapcsolatos nyilvános információkról. Amennyiben törvény kötelezi, és az nem tiltja vagy a szerződéses kötelezettségek felhatalmazzák a bizalmas információk kiadására, a Certop Informatikai Kft. értesíti a Megbízót az átadott információkról.

A bizalmas adatkezelésre, a szerzői jogokra és üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűn(tet)ésének módjától függetlenül a hatályvesztéstől számított 5 évig érvényben maradnak.

A bizalmas kezelés hatálya alá eső információ harmadik fél számára nem adható ki, a másik fél vagy jogszabály ezzel ellentétes rendelkezése hiányában. Bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályzás az 5.6 a Megbízó kötelezettsége fejezetben is említésre kerül.

17. Alkalmazandó jog

Függetlenül a teljesítés helyétől, a felek nemzetiségétől, illetve a szóban forgó tanúsítvány akkreditációs szervének nemzetiségétől, a jelen szerződésre, és e szerződéssel kapcsolatban létrejövő bármely más megállapodásra a magyar jog alkalmazandó annak más jogra utaló szabályai nélkül. A szerződésekre, okiratokra irányadó nyelv a magyar. E szerződésből fakadó minden jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság az illetékes.